مخاطبین کنفرانس

 

۱-  اساتید، صاحب‌نظران، انديشمندان، مديران و دانشجویان 
۲-  دانشگاه‌ها، مراكز مطالعاتی و كليه مؤسسات پژوهشی و آموزشی
۳-  كليه نهادها و ارگان‌های سياستگذار در امور مهندسی عمران، معماری و شهرسازی