تاریخ‌های مهم کنفرانس

 

 

آخرین مهلت ارسال مقالات ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
آخرین مهلت ثبت نام با تخفیف  ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
آخرین مهلت ثبت نام نهایی ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
برگزاری کنفرانس ۱۳۹۷/۰۶/۰۵