تمدید مهلت ارسال مقالات
1397/05/31

با توجه به درخواست پژوهشگران و تایید دبیرخانه کنفرانس آخرین مهلت ارسال مقالات شنبه 3 شهریور 97 تا ساعت 24 می باشد،این تاریخ قطعی و بدون تمدید می باشد.